Regulamin świadczenia usług przez serwis Udzielamy.pl

1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej nadaje się następujące znaczenie:

 1. „Serwis” – oznacza serwis internetowy pod nazwą „Udzielamy.pl”, którego właścicielem jest Finelf Performance sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000762240, NIP 6423215024.
 2. „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
 3. „Regulamin” –niniejszy regulamin świadczenia usług przez Serwis;
 4. „Dostawca” – oznacza instytucję finansową będącą właścicielem oferowanego Użytkownikowi produktu finansowego;
 5. „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis, polegające na przekazywaniu wniosku Użytkownika złożonego za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie do Dostawców w celu przedstawienia oferty produktu finansowego;
 6. „Partner” – oznacza podmiot współpracujący z Serwisem lista Partnerów znajduje się na stronie internetowej www.partnerzy.adepto.pl.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Użytkownika i właściciela Serwisu (Finelf Performance sp. z o. o.) oraz wszelkie informacje porządkowe.
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu za uprzednim poinformowaniem Użytkowników za 7 dniowym wyprzedzeniem. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy zostaną poinformowani w Serwisie oraz drogą mailową na adresy wskazane przez Użytkowników w formularzuzawartym w Serwisie w wypadku ich wypełnienia.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

3. FUNKCJONOWANIE SERWISU

 1. Użytkownik za pośrednictwem, formularza kontaktowego zawartego w Serwisie przekazuje Serwisowi swoje dane osobowe, niezbędne do przekazania do Dostawców w celu przedstawienia Użytkownikowi przez tych Dostawców oferty produktu finansowego (rozumianego jako pożyczka, kredyt lub inna forma finansowania przewidziana przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa) oraz informacje o wnioskowanej przez Użytkownika kwocie oraz liczbie rat, w której Użytkownik ma zamiar spłacić produkt finansowy. Dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane do Serwisu w momencie, gdy po prawidłowym wypełnieniu wymaganych pól formularza kontaktowego oraz zaznaczeniu, wymaganych w celu świadczenia usług serwisu, zgód Użytkownik kliknie przycisk „Zapisz i przejdź do kolejnego kroku”.
 2. Serwis przekazuje Dostawcom informacje, które otrzymał od Użytkownika w celu przedstawienia przez Dostawców oferty ich produktu finansowego. Na podstawie przekazanych przez Serwis danych oraz wewnętrznych wymogów Dostawcy, Dostawca podejmuje decyzję o zawarciu lub nie zawarciu z Użytkownikiem umowy produktu finansowego. Serwis nie ponosi wobec Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności w wypadku, gdy Dostawca odmówi Użytkownikowi zawarcia umowy na produkt finansowy.
 3. Ostateczne warunki umowy produktu finansowego, o który Użytkownik wnioskuje za pośrednictwem Serwisu ustala Dostawca. Przykłady wskazane w Serwisie mają charakter wyłącznie reprezentatywny, a ostateczne warunki oferty Dostawcy mogą się od nich różnić.
 4. Serwis nie będzie miał możliwości przekazania Dostawcy informacji dotyczących Użytkownika i wstępnych warunków produktu finansowego, o który Użytkownik zawnioskował, dopóki wszystkie pola w formularzu dostępnym w Serwisie nie zostaną wypełnione, a zgody wskazane w formularzu nie zostaną przez Użytkownika zaznaczone. Zaznaczenie zgód i wypełnienie formularza jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Serwisu i przedstawienia Użytkownikowi oferty produktu finansowego Dostawcy.
 5. Informacje, o których mowa w punkcie 1, nie zostaną przekazane wszystkim Dostawcom w tym samym czasie, ale w kolejności ustalonej przez Serwis. Dane Użytkownika nie podlegają profilowaniu.
 6. W wypadku, gdyby Dostawca, któremu Serwis przekazał dane Użytkownika w pierwszej kolejności odmówił zawarcia z Użytkownikiem umowy na produkt finansowy wówczas dane Użytkownika zostaną przekazane do kolejnego Dostawcy. W wypadku, gdy żaden z Dostawców nie zawrze z Użytkownikiem umowy na produkt finansowy wówczas Użytkownikowi zostanie wyświetlona podstrona z linkiem do strony Partnera lub Dostawcy. Kliknięcie w wyświetlony link przekieruje Użytkownika na stronę Partnera lub Dostawcy, z której zasadami Użytkownik zobowiązany jest się zapoznać. Serwis nie bierze odpowiedzialności za treści i zasady obowiązujące na stronach Partnerów i Dostawców.

4. DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJONALNOŚCI W NIM ZAWARTYCH

 1. Właściciel Serwisu (Finelf Performance sp. z o. o.) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i świadczonych usług, jednakże nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników, w szczególności jeżeli wymagało tego będzie bezpieczeństwo Użytkowników lub Serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników. O zmianach Regulaminu Serwisu użytkownicy będą informowani zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym z poszanowaniem praw własności intelektualnej, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, poniesione przez Finelf Performance sp. z o. o. lub Dostawców, w tym spowodowane nieprawidłowością danych przekazanych przez Użytkownika w formularzu dostępny w Serwisie.
 4. Użytkownicy ponoszą wobec Finelf Performance sp. z o. o. odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 1. Finelf Performance sp. z o. o. dokładają wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, jednak ostateczny kształt oferty produktu finansowego przedstawionej Użytkownikowi nie jest zależny od Serwisu i zostanie przedstawiony Użytkownikowi bezpośrednio przez Dostawcę. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych w Serwisie danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.
 2. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Przedstawione w Serwisie opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów. Serwis nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej w tym, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, z których korzysta Użytkownik.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Finelf Performance sp. z o. o. ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 1. Serwis nie jest właścicielem produktów finansowych i nie ponosi odpowiedzialności za produkty finansowe oferowane przez Dostawców. Przed zawarciem z Dostawcą umowy produktu finansowego Użytkownik powinien zapoznać się z jej treścią.
 2. W wypadku niewywiązywania się przez Użytkownika z warunków zawartej z Dostawcą umowy produktu finansowego wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik Serwisu wypełniając formularze znajdujące się w Serwisie lub klikając w kreacje reklamowe w nim prezentowane może zostać przekierowany do serwisów Dostawców produktów finansowych lub Partnerów właściciela Serwisu, korzystając z linków przekierowujących. Serwis nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z Serwisu.
 4. Strony trzecie (Dostawcy) jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez Dostawcę.

8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Serwis.
 4. Udostępniając własne treści w Serwisie, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników Serwisu w zakresie ich osobistego użytku i udziela Finelf Performance sp. z o. o. prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies Serwisu.

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Celem Serwisu jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłając reklamację na adres ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując ją na adres: kontakt@finelfperformance.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 04.11.2019 r
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w Serwisie oraz przesłane na adres e-mail Użytkownika wskazany przy rejestracji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 7 dni od ich opublikowania lub przesłania na adres e-mail Użytkownika.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wejściu w życie zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji tych zmian.
 6. W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu jak również ważna część nieważnego postanowienia, pozostają w mocy.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory nie rozstrzygnięte w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Finelf Performance sp. z o. o.
ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ?
1500
min. 100 zł max. 25 000 zł
NA
24 mies.
min. 3 miesiące max. 60 miesięcy

Rata już od: 100zł*

RRSO już od: 0,00%*